2015.01.23.

Készítette: Megyaszai Szilvia

.

Polgári iskolai tanítás Püspökladányban 1930/31-ben

 

 

 Egy különleges kiadványt, egy ritka, 84 éves püspökladányi relikviát szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Az itt bemutatott 39 oldalas iskolai értesítőt Bartók László iskolaigazgató adta közre nyomtatásban a Püspökladányi Állami Dr. Petri Pál Polgári Fiú- és Leányiskola 1930/31. tanévéről.

Tartalma gazdag és alapos és teljes mértékben felöleli a tanévre, a tanárokra és a tanulókra vonatkozó korabeli ismereteket. Az iskolai év történetéről 21 oldalon keresztül számolnak be a pedagógusok, az igazgató, a legkimerítőbb alapossággal. Az értesítő kiadvány beszámol a javító, a felvételi és különbözeti vizsgák (“vizsgálatok”) eredményeiről, az év eleji beiratkozásról, a tandíjmentességről és a felmentésekről, a tanári testületben bekövetkezett személyi változásokról, a tanulmányi ügyekről és a “tanártestület” munkájáról, a tanévben vetített filmelőadásokról, a szülői értekezletek tapasztalatairól és a tanulók magaviseletéről, szorgalmáról, előmeneteléről (ezen oldalakba itt, a honlapon is belelapozhatnak). Az itt olvasható fejezeteken kívül továbbiak szólnak a gazdasági gyakorló területről, a tanulmányi kirándulásokról, a tanárok társadalmi működéséről, az ifjúsági egyesületekről (mint a fiúiskola Petőfi Önképzőköréről, a leányiskola Petőfi Önképzőköréről, a 163. sz Turul cserkészcsapatról, a fiúiskola Kinizsi Sportköréről, a leányiskola Zrínyi Ilona Sportköréről és az Ifj. Vöröskereszt Csoportról), az iskolai ünnepélyekről, rajz- és kézimunka kiállításról, egészségi állapotról, a tanulók segélyezéséről, adományokról, magánvizsgákról, a tanév befejezéséről és a jutalmazásokról.

Az értesítő alapján megtudhatjuk, hogy a ma már csak „Nagy Petőfinek” ismert iskolaépületben működő egykori Polgári Iskolának az 1930/31. tanévben 188 fiú és 114 leánytanulója volt, szeptember 3-án került sor a tanévnyitóra, az évzáró ünnepélyre pedig június 18-án. A kiadványban olvasható, hogy a tanévben az influenza okozott gyakori megbetegedéseket az iskolában, különösen a leánytanulók körében és viszonylag magas volt a „tüdőcsúcs-hurutban” szenvedők, vagy erre hajlamosak száma is.

Az értesítőben található tanári testületi kimutatásból megismerhetjük az iskolában tanítók névsorát és tanításra vonatkozó adataikat, valamint az intézeti vagyon gyarapodásáról is beszámol az igazgató.

Ami igazán különleges a kiadványban, az az osztályok és tanulók névsorának, tanulmányi eredményének felsorolása (volt 43 és 45 fős osztály is az iskolában). Rengeteg ismerős névvel, esetleg családtag nevével találkozhatnak azok, akik alaposan áttanulmányozzák ezt a fejezetet (melynek oldalai szintén fellapozhatóak a Püspökladány Anno honlapon). Rögtön az első oldalon találjuk Csenki Sándor cigányfolklór-kutató nevét is, aki szintén ezen iskola tanulója volt ebben a tanévben.

Ezt követi 3 érdekes statisztikai táblázat, mely egyrészt a tanulók megoszlását mutatja be lakóhely, vallás, kor, tanulmányi eredmény és a szülők foglalkozása szerint. Érdemes megvizsgálni a szülők foglakozása, társadalmi státusza szerinti bontást is, hiszen ez egy keresztmetszetet is ad arról, mely társadalmi réteg járatta (járathatta) polgári iskolába gyermekét. Megfigyelhető, hogy a mezőgazdaságban dolgozó, kevésbé tehetős szülők gyermekei többnyire alig jártak polgári iskolába, hiszen egyrészt a taníttatásért tandíjat kellett fizetni (a 302 gyermekből 58 tanuló részesült csupán tandíjmentességben, 46 tanuló pedig tandíjkedvezményben), másrészt a mezőgazdasági munka jelentős munkaerőt igényelt, melyben a fiatalok is hamar kenyérkeresővé váltak. Az iskolába járó gyermekek szülei (édesapja) legnagyobb százalékban egyéb közlekedési segédsz. és nyugdíjas altiszt volt, valamint kisbirtokos kisbérlő és kisiparos.

Ezt a kimutatást a fiú, illetve a leánytanulók megoszlásának bemutatása követi magaviselet, szorgalom és előmenetel szerint. A püspökladányi kiadványt a következő évben használt tankönyvek jegyzéke és a jövő tanévre vonatkozó tudnivalók zárják.

.

A Püspökladányi Állami Dr. Petri Pál Polgári Fiú- és Leányiskola tanári testületének névsora 1930-31-ben:

 

1. vitéz Kósa Vince igazgató (korábbi)

2. Bartók László igazgató (új)

3. Bartókné Maksay Mária

4. Bauer György

5. Bús András Tibor

6. Horti Flórián

7. Klucsik Dániel

8. Klucsikné Rettegi Sarolta

9. Koós Róza

10. Prohászkáné Stadler Mária

11. Pök Ilka

12. Retteginé Kovács Anna

13. Dessewffy Elemér róm. kat. plébános

14. Lengyel Imre ref. lelkész

15. Goldstein Gyula izr. hitoktató

.

Kérem, lapozzanak bele a püspökladányi polgári iskola eme különlegesen ritka, korabeli  értesítőjébe, s fedezzék fel benne kedves ismerőseik neveit, ismerjék meg a letűnt korokat megörökítő személyes, ugyanakkor iskola- és helytörténeti információkat!

 

*

 

A püspökladányi polgári iskolai rendszer történetéről:

A püspökladányi polgári iskolai tanítás 1912. szeptember 1-én indult 2 osztállyal, akkor még a Bocskai u. 8. sz. alatt, bérelt épületben. Tanteremhiány miatt 1914-ben a Zrínyi u. 15. alá költözött. 1916. szeptember 1-én az iskola átköltözött az e célra átalakított régi Ságvári u. 3. alá (később szoc. otthon épületébe), ebben az évben lett mind a négy osztálya nyilvános.

1926-28 között épült fel a kétemeletes iskola a Petőfi u. 9. sz. alatti telken, mely terület addig víz alatt álló nádas terület volt.

Itt 1928. szeptember 1-én indult meg a tanítás, az iskola neve ekkortól Magyar Királyi Dr. Petri Pál Állami Polgári Fiú- és Leányiskola lett, mely nevet Petri Pál kerületi országgyűlési képviselő, államtitkár után kapta, aki az iskolaépítést szorgalmazta.

1945-től a nép- és polgári iskolákat általános iskolákká szervezték át, az 1947/48. tanév végén szűnt meg az utolsó polgári iskolai osztály. Az épületben a fiú- és leány általános iskola felső osztályai kaptak helyet, 1964. szeptemberétől a Petőfi Sándor Általános Iskoláé lett az épület.

(Forrás: Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben, 1974.)

*

Az Értesítő külső és belső borítója:

*

Az iskolai év története (1-6. oldalak):

*

Tantestület:

*

A tanulók névjegyzéke és általános osztályzata:

*

A nyilvános tanulók statisztikája:

*

Kimutatás a nyilvános fiú és leány tanulók magaviseletéről, szorgalmáról és előmeneteléről:

***

 

A fotók rákattintással kinagyíthatóak, lapozhatóak!

 ***

A hozzászólások megtekintéséhez kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban!

***

Várjuk a hozzászólásod