október 2015 hónap bejegyzései

80 éves a nyelvész (ide kattintva a részletekért)

Egy püspökladányi gyűjtőmunka évtizedes margójára (ide kattintva)

Zilahi Lajos Tájszótárai (ide kattintva)

*

2015.10.31.

Zilahi Lajos:

A sárréti í-zés állapota

Az í fonéma sárréti gyakorisága

(Békéscsaba, 2011. – Chronica  Bekesiensis sorozat  5.)

 

 

Egy talán kevésbé ismert, ugyanakkor rendkívül értékes olvasmányt szeretnék a Püspökladány Anno honlap olvasóinak megtisztelő figyelmébe ajánlani! Zilahi Lajosnak A sárréti í-zés állapota című, 2011. évben megjelent könyve igazi helytörténeti kincs, mely nyelvjárásunk egy jellemző tájnyelvi sajátosságát mutatja be kellő szakmai alapossággal és számtalan új, eddig kevésbé vizsgált aspektusból.

A könyvet megismerve egyszerre töltheti el az olvasót a büszkeség, ugyanakkor a szomorúság is. Büszkeség amiatt, mert a magyar nyelv változatos szépségéhez a sárréti vidék tájnyelvi gazdagsága is hozzájárul, s mindaz, mely számunkra ma már ugyan egyre ritkábban használt hangtani forma, de az a magyar beszédkultúra értékes részét képezi. Büszkék lehetünk ugyanakkor arra is, hogy még mi magunk is hallhattuk, hallhatjuk szüleinktől, nagyszüleinktől ezt az ízes és gyönyörű, sajátos nyelvjárást. Mindamellett végtelen büszkeség töltheti el a lokálpatrióta olvasót, hogy e nagyszerű kutatómunka, ezen értékes tanulmány szerzője „földink”, hiszen Püspökladány szülötte. Büszkék lehetünk rá, hogy szülővárosunk ilyen nagyszerű szakembert adott a nyelvészet számára, az értékmentők sorába.

Büszkeségünk ugyanakkor végtelen szomorúsággal is vegyülhet. Fájdalmas szembesülnünk azzal,  hogyan halhat ki generációkkal együtt az a jellegzetes sárréti hangzásvilág, mely őseinket, de még nagyszüleinket, szüleinket is jellemezte. Szomorúság tölthet el bennünket amiatt, hogy olyan szakember, mint Zilahi Lajos – ki szabadidejét, s energiáját nem sajnálva a sárréti, ezen belül a püspökladányi hagyományok, nyelvi értékek megmentésén is fáradozik – munkássága kevésbé ismert a püspökladányiak körében.

Zilahi Lajos sok nagyszerű könyv, publikáció és tanulmány szerzője, szeretném, ha minél többen megismernék nevét és munkásságát! Művei közül néhány honlapunkon, a Könyvespolc rovatban is bemutatásra került korábban, a Püspökladányi tájszótárral és a Sárréti tájszótárral ide kattintva is megismerkedhetnek olvasóink.

.

Kérem, ismerjék meg ezúttal Zilahi Lajosnak A sárréti í-zés állapotáról szóló könyvét, melyet szeretettel ajánlok a Püspökladány Anno honlap olvasóinak figyelmébe. A könyv fülszövege eképpen méltatja a művet:

„A sárréti í-zésről most megjelenő korszerű összefoglaló munka alapos felkészültségről tanúskodik. A gazdag szakmai tapasztalattal rendelkező szerző, Zilahi Lajos régóta foglalkozik nyelvjárásgyűjtéssel és különböző tájnyelvi sajátságok elemzésével. A régió nyelvtörténetéhez fontos, eddig nem publikált adatokkal szolgáló forráskiadvány a sárréti í-zés állapotát ismerteti, valamint az í fonéma gyakoriságát elemzi. A szerző a téma számos, máig nem tisztázott részletére világít rá. Feldolgozásának anyaga gazdag, a sárréti í-zés különböző eseteinek bemutatása sok szempontú. Az í-k sárréti nagy gyakoriságának, az í-k megőrzésének igazolására jelentős adattárat állított össze, s tett közzé jelen munkájában.”

Zilahi Lajos így fogalmaz e jellegzetes sárréti nyelvjárási jelenséggel kapcsolatban:

„Az í-zés mint szinkrón nyelvjárási jelenség a hajdani Sárrét településein – elsősorban a nyelvjárást beszélő idős emberek beszédében – ma is megvan.

(…) Valószínű, hogy az í-zés csak a nyelvjárást beszélők elfogyásával szűnik meg egészen. Ez a kör ma egyre szűkül és korosztályi kötődésű.

(…) Arról, hogy a Sárrét-vidékre nézve milyen most az í-zés állapota, a 20. századból rendelkezésünkre álló anyag tanúsága szerint azt mondhatjuk: a száz év alatt itt egyenletesen erős í-zést mutatnak a források. A szorosan vett mai, már 21. század eleji állapot a jelenségre nézve ellentmondásos helyzetet mutat: az 50-60 évesek nyelvhasználatában is van még – nem következetes – í-zés, a vidékre jellemző erős í-zés azonban a legidősebb korosztály beszédében él már megbomlatlanul. Csakhogy ez utóbbi korosztály már nem közéleti tényező, kommunikációjának nincs társadalmi hatása. Az ismertetett munkák mindegyike arra bizonyíték, hogy a Tisza-Körös-vidéki  nyelvjárási régió, ezen belül a Sárrét-vidék erősen í-ző terület, hogy történeti előzményektől függetlenül ma az í-zés egyik góca. Ezt mutatják a hivatkozott összefoglaló munkák különböző elemzései, mellékletei, legalábbis a köznyelvi é: nyelvjárási í megfelelésre nézve egyértelműen. Azt is kiemelem, hogy a kisebb egységek, a Sárréten belüli nyelvjáráscsoportok tanúsága ugyanez: a Sárrét északkeleti részén fekvő Esztár-Pocsaj-Kismarja e-ző és erősen í-ző, míg a tájegység északnyugati részén levő Biharnagybajom-Sárrétudvari-Szerep-Püspökladány nyelvjáráscsoport ë-ző és í-ző. (…) A fentiek kapcsán azt látom kiemelendőnek – az összefoglaló munkák tábláival, leírásaival összhangban –  hogy a belső Sárrét e-zéstől és ë-zéstől függetlenül erősen í-ző.”

.

Mint oly sok, számunkra értékes és kedves régi hagyomány és szokás, nyelvünk gazdagsága, gyönyörű és egyedi vonása is eltűnik, kopik, illetve átalakul az idő múlásával. Köszönet azoknak az értékmentőknek, akik önzetlen tevékenységükkel a múló értékek összegyűjtésén és az utókor számára történő átadásán munkálkodnak!

Köszönöm a könyvet a szerzőnek, Zilahi Lajosnak, mellyel megtisztelt, s amit személyes ajánlásával látott el. Megtisztelő számomra!

*

Zilahi Lajos értékes művei közül a Magyar Nyelvtudományi Társaság által 2004. évben megjelentetett Püspökladányi tájszótárat  – a 2015. június 11-i beszámolónkban is említett szándékkal (erről bővebben ITT) – a Püspökladányi Települési Értéktárba vételre javaslok.

Megyaszai Szilvia

*

   

(A két “Ladányi kereszt”-függő nem része a könyvnek)

*

Zilahi Lajos életéről, további műveiről és publikációiról korábbi összeállításunkban olvashatnak: ITT

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz

2015.10.23.

A Boruzs-hagyaték         

“Boruzs Bandi bátyámnak, akit – ha ritkán találkozunk

is – rendületlenül jó emberemnek tartok.” (1972)

Sárosi Bálint népzenekutató, a zenetudományok doktora

*

.

Boruzs András élete és munkássága

.

*

Ifj. Boruzs András az édesapja által készített karikás ostorral

Ifj. Boruzs András és családja 2014. decemberében bocsátotta a Püspökladány Anno helytörténeti honlap gyűjteménye, illetve szerkesztője rendelkezésére azt a hatalmas és tartalmas hagyatékot, mely egy püspökladányi pásztordinasztia életét, elsősorban édesapja (Boruzs András), valamint nagyapja (Boruzs Bálint) gazdag életútját hivatott bemutatni. Az anyagok feldolgozása – mely a rendelkezésre bocsátott tárgyi emlékek, a fellelhető helyszínek fotózását, a fotók, dokumentumok szkennelését, mindezek digitalizálását, rendszerezését, szerkesztését, helytörténeti kutatását és a segítő családtag, ifj. Boruzs András visszaemlékezésének feldolgozását jelentette – az egyéb kutatói és honlapszerkesztői feladatok ellátása mellett mostanra készült el. Köszönöm ifj. Boruzs Andrásnak és családjának a türelmet, valamint ezen értékes családi hagyaték rendelkezésre bocsátását, kitüntetett figyelmét, hitét és bizalmát, mellyel megtisztelték a Püspökladány Anno helytörténeti honlap gyűjteményét, digitális tudástárát, valamint szerkesztőjét. Köszönöm kedvességüket, mellyel mindannyiszor fogadtak!

Az elsőként a Püspökladány Anno honlapon bemutatott szellemi hagyaték számtalan püspökladányi helytörténeti különlegességet is őriz. Olvasóink e kivételes lehetőség, egy “virtuális kiállítás” keretében követhetik nyomon és ismerhetik meg Boruzs András életútjának állomásait, munkásságát, és művészetét, azaz szellemi hagyatékának egy-egy építőkövét. A rendelkezésre bocsátott, válogatott és digitalizált családi magángyűjtemény 6 kiemelt téma szerint került bemutatásra, melyekben korabeli fényképek, dokumentumok és tárgyi emlékek fotói egyaránt találhatóak. –  E témakörök:

1. – Család (3 generáció bemutatása)

2. – Boruzs András iskolái, végzettségei

3. – Boruzs András, a katona

4. – Boruzs András, a pásztor

5. – Boruzs András, a népi iparművész

6. – Boruzs András, a népzenész

.

Boruzs András fiának visszaemlékezése; a máshol megjelent és idézett szövegrészek; a szerkesztői kiegészítések; valamint a bemutatott digitális képtár egymást kiegészítő módon funkcionálnak, s együtt alkotnak egy egészet. A képek témakörön belül is egységekbe rendezettek, a fölöttük olvasható cím, valamint a kép megnevezése (mely megjelenik: a képre állítva a kurzort, vagy megnyitásukkor a kép alatt) együtt szolgáltatnak információkat. Érdemes a dokumentumokat (pl. bizonyítványok, levelezések, újságcikkek) is megnyitni és átolvasni, hiszen mind újabb és újabb ismeretekkel gazdagítja a szöveges visszaemlékezést. Az összeállításban következetesen történik a megnevezés: Boruzs András minden esetben a pásztor, a kondás, a népi iparművész és népzenész megnevezése, fia minden esetben Ifj. Boruzs Andrásként szerepel az anyagban.

*

Boruzs Bálint

Boruzs Bálint egy pásztordinasztia tagjaként élt és dolgozott Püspökladányban. András nevű fia követte a családi hagyományt, s maga is pásztorként, kondásként kereste kenyerét. Boruzs András alázattal végezte hivatását és tisztelte azt, minden nehézségével együtt. Életében fontos szerepet kapott az önkifejezés is, melyet egyrészt munkája részének tekintett (pásztortárgyak készítése), másrészt saját és hallgatói szórakoztatására művelt (népzenélés). A pásztortárgyak készítésével, és a népzene magas szintű művelésével maradandót, kiemelkedő és megőrzendő értéket alkotott, s járult hozzá nemcsak családja és szülőfaluja, de a magyar nemzet hagyományainak megismeréséhez és megőrzéséhez is.  Boruzs András tartalmas életet élt és gazdag munkásságot hagyott hátra.

Boruzs András

Munkáit múzeumok és szakkönyvek, a vezetésével működő citerazenekar által előadott népdalokat, zenei anyagot pedig rádiófelvételek, hangfelvételek őrzik. A Hungaroton kiadó által megjelentett első, magyarországi citeramuzsikát tartalmazó hanglemez célja az volt, hogy a legnépszerűbb magyar népi hangszeren felcsendülő közkedvelt népdalokat elsőként örökítsék meg. Ezen kapott helyet a püspökladányi Sárréti Népi Együttes, mely nemcsak kora jelentős magyar népzenei fórumain szerepelt sikerrel, de hazánkat is képviselte nemzetközi megmérettetésen. Boruzs András népművészeti, népzenei tevékenységére olyan szakmai szervezetek figyeltek fel többek között, mint a Néprajzi Múzeum, a Népművészek Szövetkezete, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoportja. Az egykori nyájkondás a püspökladányi citerazenekar vezetőjeként – eredményes munkájáért – miniszteri dicséretben is részesült.

Joggal lehetünk rá nagyon büszkék. Kérem, ismerjék meg a Püspökladány Anno helytörténeti honlap itt bemutatott “virtuális kiállításán” Boruzs András életét és munkásságát, kinek szellemi hagyatékát – a 2015. június 11-i beszámolónkban is említett szándékkal (erről bővebben ITT), illetve családjával egyetértésben – a Püspökladányi Helyi Értéktárba vételre is javaslok.

*

Ugyanakkor örömmel jelenthetem be, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon posztumusz Pro Urbe Emlékéremmel tüntette ki Boruzs Andrást, melyet fia, Ifj. Boruzs András vett át, ünnepélyes keretek között.

.

Püspökladány, 2015. október 23.

 

Megyaszai Szilvia szerkesztő

*

***

Az összeállításban bemutatott fotók és dokumentumok a család tulajdonát képezik.

Az anyagot válogatta, fotózta, digitalizálta, összeállította és szerkesztette: Megyaszai Szilvia.

Az itt közzétett képes összeállítás és annak részletei a család és a honlap szerkesztőjének hozzájárulásával használhatóak fel. Kérjük ennek tiszteletben tartását! Az itt közölt gyűjtemény hozzájárulással történő további felhasználása csak a forráshely feltüntetésével lehetséges!

***

*

 

Egy pásztorcsalád Ágotában

 

Ifj. Boruzs András megemlékezése nagyapjáról, Boruzs Bálintról és édesapjáról, Boruzs Andrásról

 

A Boruzs család az emlékezet kezdetéig pásztorkodással foglalkozott. Emlékek között kutatva valamelyik szépszülő részt vett az 1848-49-es népfelkelésben. A debreceni csatába igyekeztek, még a ladányi határban jártak, mikor jött a hír, hogy véget ért a csata, s vesztettünk. A visszafordulók az útba eső sok tökön álltak bosszút. Ennyit a régmúltról.

Nagyapám, Boruzs Bálint 1875. évben született. Több, mint ötven évig volt kanász Ágota-pusztán. Ismerte az írás és olvasás tudományát. Elbeszélésekből tudom, hogy a pusztába kikerült újságot – ami kezébe került – mind elolvasta.

Boruzs Bálint családjáról ez olvasható Kacska Zoltán: Egy törzsökös nyájkondás Püspökladányban című 1973. évi tanulmányában:

“Különösen a Boruzsoktól kaptam érdekes adatokat (a tanulmányhoz, a szerk.). Szépnagyapjuk, Boruzs Bálint a múlt század elején (az 1800-as évek elején, a szerk.) Bakonszegről került Püspökladányba, ő is, mint a fia, az 1831-ben született András nyájkondás volt. Boruzs András fia, Bálint (született 1875-ben) volt legjobb adatközlőm. Négy gyermekéből egy meghalt. Etelka (1910-ben született) hosszú időn át volt apja mellett kisbojtár. A harmadik gyermekről nem sokat sikerült megtudnom, nem sok köze volt a kondássághoz. A negyedik Boruzs gyerek, az 1920-ban született András ugyancsak kondás lett, kisbojtárságon kezdte és számadókondásként ment nyugdíjba.”

Boruzs Bálint hosszabb időre nem hagyta el a pusztát, egy kivétel volt, amikor katonaként részt vett a Nagy Háborúban, illetve előtte a boszniai okkupációban. A háborúból 1919-1920-ban jött haza, s ezután visszatért a pusztába. Felesége Makai Julianna lett. Alkalmazásban a Püspökladány Legeltetési Társulatnál állt, feladata a gazdák sertésállományának őrzése volt. Az akkor tartott sertésfajta a mangalica volt, ez a fajta bírta a legjobban a legeltetést, a nyári meleget és az őszi hűvösebb időjárást.

A mezőre való kihajtás (kiverés) mindig húsvét előtt volt a kondánál, a többi jószágot később hajtották ki a legelőre. Az állatok összeszoktatása közben – ez mintegy egy hónap volt – mindig vittek ki egy-két újabb jószágot. Egy hónap után az elöljáróság, a jegyző, a társaság elnöke, a pusztagazda és a gazdák úgynevezett számolást tartottak. A számolás végeztével kiosztották a porciót, meg egy kis papra morgót (pálinkát), s ünnepet tartottak, melyen az elöljáróság is részt vett. Boruzs Bálint nagyapám elbeszéléseiből tudom, hogy versfaragó ember volt. Egy alkalommal, mikor a pusztagazda leszidott egy bojtárt, mert az nem megfelelő munkát végzett. Így verselt:

„Fehér Lajos felgyűrte az inge ujját

Meg akarja verni a pusztagazdát”

A régi szomszédunktól pedig ezt a sírfeliratot hallottam, melyet Nagyapám írt:

„Ki e sírban nyugszik

Bő ingbe’ gatyában,

Ötven évig volt

A társaság kondása.

Ismeri őt a falu

Apraja-nagyja,

Azért nincs a neve

Ide kifaragva.”

Munkáját becsülettel végezte, amit bizonyít az 1936-ban kapott elismerő miniszteri oklevél.

Három felnőtt gyermeke közül Etelka nem akart falun élni, kicsit többet akart, ezért már tizenéves korában elment cselédlánynak (gyermekfelügyelőnek) Nagykőrösre, majd Kecskemétre, az ott szolgáló katonacsaládokhoz. A negyvenes évek már Budapesten érik, a művészvilágban. Dolgozik Ignácz Rózsa színész- és írónőnél, vele együtt élik meg az ostromot. Későbbi útja az egészségügyi szférába vezetett, előbb Mátraházán dolgozott a szanatóriumban, majd a nyíregyházi kórházban, végül hazakerült Püspökladányba, s a helyi bölcsődéből ment nyugdíjba. Boruzs Bálint másik lánya, Ágnes Püspökladányban maradt, s férjhez ment. Élte a falusi asszonyok életét, közben a háborúban elvesztette férjét. Nem sokkal később meghalt.

.

Boruzs András, a legfiatalabb gyermek – a „jó apám” – 1920. december 18-án született Püspökladányban. Felmenői több generáción át pásztorkodással foglalkoztak, ami természetesen az Ő életét is meghatározta.

A hat osztályos elemi iskolát kiváló eredménnyel végezte el, de a továbbtanulás lehetősége nem adatott meg számára, így 13 éves korában kisbojtár lett az apja mellett.

A kisbojtár feladatai: reggel már napkelte előtt kinyitni a hodály ajtaját, hogy a jószágok ne tömörüljenek az ajtónál, ne törjék magukat, s maguktól induljanak ki a hodályból.  Mosakodás után a kutyákat kellett ellátni, mivel a kutyák voltak a pásztorok legfőbb segítői. Reggeli általában kenyér, szalonna, hagyma, s néha egy kis paprika volt. Ezek után – ha a jószág ivott – kihajtás a legelőre, közben az itató vályút is ki kellett takarítani és meghúzni vízzel, ha délben megjön a nyáj, tudjon inni. Hétköznap, mikor a kisbojtár már belejött a dolgok folyásába, megfőzte az ebédet, ami lebbencsleves, vagy öregtészta (slambuc, betyáros, öhöm) volt. Ha valamiért be kellet menni a faluba, akkor a kisbojtár ment. De akkor is őt ugrasztották, ha valamelyik jószág beteg lett vagy megfialt. Ha nem kellet menni, akkor délután legeltetés, este itatás, valamint kunyhó körüli rendrakás tartozott a feladatai közzé elsősorban.

E feladatok ellátása közben jött a katonaság és a háború, a hadifogság. Felettesei katonai pályára ösztönözték a fiatalembert, de a szíve hazahúzta. Mikor Boruzs András hazakerült, újra kikerült a pusztába. Már 1948-ban számadó lett, mivel apja kezdett kiöregedni a pusztai életből. A legeltetési társaság a háború után tovább folytatta a legeltetést Ágota-pusztán. András 1949-ben megnősült, s feleségül vette az Ágotában pásztorkodó Fórian István leányát, Magdolnát. 1950-ben a Tetétleni Állami Gazdaság Meggyes tanyai telepére került, mint telepvezető. Innen visszament dolgozni a legeltetési társasághoz. 1954-ben megszülettem és a család 1960-ig kint lakott az Ágotában, amiről néhány emlékképem maradt csupán (sztaniol csíkok, amivel a rádióadásokat zavarták, illetve néhány nagy vihar, amit oda kint éltem át). Édesanyám élete végéig hű társként segítette Édesapámat, támogatta munkájában, művészetében.

Boruzs András a Thököly utca 7. szám alatt építette fel új házukat 1961 után. A telken álló régi nagyszülői házat 1961-ben bontották le, melynek emlékét annak bontási tervrajza őrizte meg. E régi házban élt Boruzs András nagyapja, majd apja (Boruzs Bálint), végül Boruzs András is egy darabig. A ház leírása így maradt fenn:

“Beosztása: egy kis konyha, szoba, kamra, ereszalja. A helyiségek földesek, a konyha szabadkéményes. 1920-ban elrendelték, hogy a nádtetős házakra kőkéményt kell húzni, szabadkéményt le kell boltozni. A szobaberendezés egyszerű volt. A szépnagyapa és a nagyapa idejében még a láda volt a legféltettebb bútordarab. Az 1900-as évek elején a pásztorné férjhezmenésekor kapott egy komótot, egy ágyat, egy asztalt, később vett hozzá még egy ágyat, két kanapét, meg egy sifonyt. A szoba legfőbb tartozéka a búboskemence volt. Ebben száraz ganéval fűtöttek, amit egész nyáron gyűjtöttek a legelőn. A konyhában egy középpadka, később berakott ’konyha’ (vályogból készült) volt. A nagyapától örökölt kis asztal, kis szék, egy kis lóca, ’telázsi’ (vagyis polc). Ezen tartották az edényeket: pár darab lábast, kiscsuport, ezenkívül volt egy fateknő is. A kamrában egy hombár, amiben a búzát tartották. Itt voltak a gyékénykosarak (szakajtó kosarak), meg lim-lom. Szegénységüket mutatja, hogy az ágyban nem volt szalmazsák, csak szalma, rajta lepedő. Volt a családnak négy párnája, egy tyúktollas is, dunnája meg paplanja.” (Kacska Zoltán: Egy törzsökös nyájkondás Püspökladányban)

Boruzs Andrásnak a népművészettel való kapcsolata már a katonaság előttről datálódik, amikor mint kisbojtár karikás ostort szeretett volna magának, de nem kapott.  Egy régi kopott ostort szétbontott, majd újrafonta, s így ismerte meg a technikáját.

A bőrmunkákat és a faragásokat később művészi szintre fejlesztette, készített többek között bicskatartót, karikás ostort és pásztorbotot is. Munkáival részt vett különböző népművészeti pályázatokon. A Népművészeti Intézet 1953-ban figyelt fel munkáira, tagja lett a Népművészek Háziipari Szövetkezetének, s az 1958-as brüsszeli világkiállításon is díjazták alkotásait. Számos múzeum őrzi remekművű pásztorfaragásait, kivert nyelű karikás ostorait, pásztorbotjait.  Népművészeti munkáit egészen haláláig végezte.

“A pásztoréletet szépítette az is, hogy felszerelésüket díszítették. Sok hasznosat csináltak, miközben legelt a gulya. Volt aki furulyát, vagy szarúból sótartót, dudát tudott faragni. Bandi bácsi (Boruzs András, a szerk.) a karikásostort igazán népművészeti szinten tudta megfonni, citerázni. Ennek a tudásának manapság (1970-es évek eleje, a szerk.) is hasznát veszi. A Népművészeti Háziipari Szövetkezetnek dolgozik. Munkáját még külföldre is kiviszik. Az benne a legértékesebb, hogy minden munkaeszközt, amivel dolgozik, két kezével készítette.” (Kacska Zoltán: Egy törzsökös nyájkondás Püspökladányban)

Fordulópont volt az életében a betegsége, melyből felépülve teljes emberként csak a kultúrának élt.

Boruzs András nagyon szerette a zenét, barátaival – az akkori Móricz Zsigmond Kultúrház igazgatójának, Mátyás Ferencnek a biztatására – 1958-ban létrehozta a Püspökladányi Citerazenekart, ahol már nemcsak a maguk örömére, hanem a környék települései lakóinak is zenéltek, saját készítésű citeráikon. A citerazenekarban Boruzs András lett a vezérciterás.

A zenekar megalakulásáról ez olvasható Pereiné Borsos Gizella: A Püspökladányi Sárréti Népi Együttes krónikája (1989) című kiadványában:

„A citerazenekar 1958. telén alakult. 1958 végén a ladányi „bagós” körben, ahová esténként összejártunk tanyázgatni, szóba került, hogy Nádudvaron citerazenekar alakult. Voltunk egy páran, akik tudtunk és szerettünk is muzsikálni. Boruzs Bandi bácsi azt mondta:

– No, akkor holnap estére hozzátok be a citerákat!

Bandi bácsi volt a szervező és Mátyás Ferenc (a ladányi kultúrház akkori igazgatója) fogta össze az együttes tagjait – emlékezik vissza Nádházi Józsi bácsi. Az alapító tagok citerázni tudó és szerető emberek voltak. Voltak közöttük pásztor emberek, falusi parasztok, akik már kisgyermek korukban az öregeket figyelték, amint fürgén mozgó ujjaikkal pompás hangzásokat csaltak elő az ősi hangszeren. Később aztán tavasztól őszig járták a határt, és szabadidejükben kedvderítésül elővették citerájukat.

Boruzs András citerásnak híre lett. 1947-ben Pestre hívták, nem akármilyen alkalomra! Veres Péter 50. születésnapján rendezett ünnepségen ő muzsikált. Legkedvesebb nótája volt a „Bujdosik az árva madár”, de kedvelte a hortobágyi dalokat is. (…)

Boruzs András pásztor volt egészen nyugdíjaztatásáig. Ő lett a vezérciterás. Nagyon értett a citerapengetéshez. Megpendítette citeráját, muzsikás társai értették a jelt, s ők is rákezdték. S micsoda színes, lélekvidámító hangzással pendültek a kifeszített húrok. Közben Bandi bácsi szeme megvillant, s a vele szemben álló asszony-dalosok is bekapcsolódtak. (…)

Kezdetben még saját citerájukkal zenéltek. Ezek a hangszerek az Alföldre jellemző vályúciterák, két vagy három kölyökfejes citerák voltak. A citerazenekar elsősorban arra a gazdag népdalkincsre támaszkodott, amelyet a zenekar tagjai hoztak magukkal. 

A környező községek különböző kulturális rendezvényeire meghívták a püspökladányiakat. Igen hamar ismertté váltak. Néhány éven belül Boruzs András a maga készítette citerákkal szerelte fel a zenekart.”  

A zenekar 1969-1970-től kibővült, először a nádudvari – a szintén pásztor –  B. Nagy Ferenc lányaival, később püspökladányi asszonyok és lányok csatlakoztak az együtteshez. Az együttes művészeti vezetője Bencéné Dr. Mező Judit lett. A Nagy-Sárrét tudójának, Szűcs Sándornak a javaslatára felvették 1974-ben a Sárréti Népi Együttes nevet. Az együttes arany kora volt ez az időszak, több alkalommal részt vettek a kecskeméti népzenei találkozókon, a „Röpülj Páva” televíziós vetélkedőn.

1972. április 15-én Püspökladányban került megrendezésre a “Röpülj páva” körök megyei bemutatója, melyről a megyei lap is tudósított. A klagenfurti folklór-fesztiválról második díjjal tértek haza 1974-ben. Ezenkívül több rádió és hanglemez örökítette meg az együttes munkáit. Az együttes repertoárjában a zene mellett Szűcs Sándor sárréti történeteiből összeállított művek is szerepeltek.

“Nevezetes esemény életükben (a Sárréti Népi Együttesében, a szerk.) az 1974  júniusában Ausztriában szervezett Folklór Fesztivál, amelyen Magyarországot a Sárréti Népi Együttes képviselte emlékezetes sikerrel. A Klagenfurtban megrendezett európai Folklór Fesztiválon a ladányiak hét nemzet népzenei együttesei közül elnyerték a II. díjat.

A következő évben a fesztivál főszervezője, Helmut Wultz professzor Magyarországon jártában ellátogatott Püspökladányba. Ausztriából hazaérkezve fővárosi vendégszereplések következtek, majd 45 perces önálló műsor a Falurádió adásában.” (Pereiné Borsos Gizella: A Püspökladányi Sárréti Népi Együttes krónikája)

Boruzs András tehetségére komoly szakemberek figyeltek fel, mint Bence Lászlóné Dr. Mező Judit népzenekutató, Sárosi Bálint népzenekutató, a zenetudományok akadémiai doktora és Vass Lajos Erkel-díjas karnagy. Elismerték, támogatták munkáját. Autodidakta módon sajátított el minden tudást, műveltséget. Soha nem volt hivalkodó, természetéből fakadóan szerénységével és felejthetetlen humorával gazdagította azoknak a táborát, akiknek a tartását példaként állították maguk elé mások.

Gondolva az utódlásra, fiatalokkal vette körül magát, halk szavát követve citeráztak, énekeltek a fiatalok, a kis sárréti csoportban.

“Ebben az időben nagy gondot jelentett, hogy nem volt megoldva az utánpótlás. Ezért 1972. októberében Bandi bácsi vezetésével a Zója Általános Iskola tanulóiból szerveztek egy kis citerazenekart. A kis diákok lelkesen jártak Bandi bácsi zeneórájára. Ő pedig örömmel tanítgatta a gyerekeket a citerapengetés fortélyaira. A citerazenekarban felcseperedett fiúk, amit ott tanultak, igyekeztek továbbadni. Közülük többen ma is aktívan zenélnek és Bandi bácsi nyomát követve újabb citera szakköröket szerveznek és vezetnek.” (Pereiné Borsos Gizella: A Püspökladányi Sárréti Népi Együttes krónikája)

Boruzs András egész életében a tiszta szándékú emberek őszinte hitével akart és tudott cselekedni, annak érdekében, hogy egy sárréti pásztordinasztia sarjaként ne csak őrizze a népi kultúrát, hanem azt mások gyönyörűségére ápolja, fejlessze és terjessze.

Boruzs András szerepvállalásáról ez olvasható Pereiné Borsos Gizella: A Püspökladányi Sárréti Népi Együttes krónikája című kiadványában:

„Az 1970-es évek közepén élte az együttes fénykorát – mondják a vezetők és az idősebb tagok is. Akkor még élt Boruzs András a citerazenekar vezetője. 1976-ban búcsúztak el tőle a családtagok, rokonok, barátok, ismerősök, mindenki, aki tisztelte, becsülte és szerette őt. A búcsúztató végén megszólaltak a citerák, amelyeket ő készített és az avatott baráti kezek a legkedvesebb népdalait muzsikálták. Halála után Oláh Sándor lett a citerások vezetője. Benne is pásztorvér folydogál.”

Sajnos a betegség másodjára is lecsapott rá, amiből már nem volt visszaút. 1976. január 26-án meghalt. Nagyon fiatal volt, csak 55 éves, de gazdag, tartalmas életet élt.

*

Részlet Boruzs András búcsúztatásából, melyet Nyirkos Tibor, ma már nyugalmazott iskolaigazgató mondott el:

„(…) Őt különösen fájdalmas elveszítenünk, mert végtelen szeretetben élt együtt családjával, a társadalom megbecsülésével és elismerésével körülvéve. Olyan ember volt, aki életének nagy részét a nép, az egyszerű emberek ügyének szentelte, mindig az igazat, a jobbat, a szebbet keresve. (…) Közvetlen hozzátartozói, barátai, jó ismerősei mindig emlékezni fognak nagyszerű, küzdelmes életére, az általa végzett önzetlen munkára, lelkiismeretességére, becsületességére. (…) Szorgalma, becsületessége, az igaz emberre legjellemzőbb tulajdonságai valamennyiőnk előtt példaként állhatnak.

A fájdalom okozta megrázkódtatás még inkább felidézi előttünk Boruzs Andrásnak, e nagyszerű embernek küzdelmes, de munkában és sikerekben is gazdag életét.

1920-ban született egyszerű, kicsiny parasztházban, ahol már kora hajnaltól késő estig talpon voltak, mert erejüket megfeszítve kellett dolgozniuk gondos, jó szüleinek, hogy a család, a három gyermek számára elő tudják teremteni a mindennapi betevő falatot.

Szüleinek és idősebb testvéreinek szeme fénye volt, mint a család egyetlen fiúgyermeke. Nagyon hamar megértette a pusztának, a természetnek a hívó szavát, amely azt súgta neki, hogy kövesse édesapja példáját, válassza a pásztorkodás nehéz, de szép mesterségét. Hiszen a nagyapja és a dédapja is pásztor volt, de az is lehet, hogy a Boruzsok ősei már a honfoglaló magyarokkal gulyát, nyájat terelve pillantották meg az új hazát.   

Édesapja mellett odaadó szeretettel, s egyre nagyobb szakértelemmel gondozta, őrizte az állatokat, elsajátítva a pásztorkodás minden csínját-bínját. Ő azonban több volt, mint egyszerű pásztor, mert mindig tanult a természettől és a pusztai emberektől. Ez a sok-sok mély benyomás, a természet titkainak, az egyszerű emberek szokásainak, érzéseinek megismerése alakították ki benne a népművészt, akinek keze alól nagyszerű faragások, citerájának hangjaiból pedig csodálatos dallamok formálódtak.

A pásztorkodást, a paraszti életet csak a katonaság évei szakították meg. Debrecenben szolgált, így aztán sűrűn meglátogathatta öreg szüleit, akiket nagyon szeretett. Mint katona is, becsülettel, példamutatóan megállta a helyét s leszerelése előtt rá akarták beszélni, hogy maradjon ott, legyen hivatásos. Benne azonban ekkor is erősebb volt szüleinek, a pusztának a szeretete, s hazajött, édesapja helyett számadónak.

1949-ben kötött házasságot s mostmár feleségével együtt a legnagyobb boldogságban és egyetértésben folytatták a pásztorkodást. Boldogsága még inkább elmélyült, teljessé vált, amikor 5 év múlva megszületett gyermeke, András, aki éppen úgy szemefénye, büszkesége volt neki, mint ő az édesapjának. A kis család harmonikus, nyugodt, kiegyensúlyozott életét villámcsapásként érte az a betegség, amely a családfőt 1968-ban megtámadta. Munkaképtelenné vált, s idő előtt nyugdíjba kellett mennie. Hihetetlen akaraterejével, szívós természetével azonban talpra tudott állni, s egyben megtalálta életének további értelmét is.  Mostmár mint nyugdíjas, minden szabad idejét a népművészetre: a csodálatos citeráknak, ostoroknak, pásztorbotoknak a készítésére fordíthatta s áldozatot nem kímélő munkával alakította meg, fejlesztette tovább a püspökladányi citeraegyüttest, amely keze alatt országos hírűvé vált.

A legnagyobb hozzáértéssel, végtelen szeretettel és türelemmel nevelte a fiatalokat, akik rengeteget tanultak tőle. Felejthetetlen játékával nagyon sokat tett azért, hogy ez az ősi népi hangszer ismét gyönyörködhessen oly sok-sok embert.

A könyörtelen betegség azonban lesben állt és ismét lesújtott rá. Az újabb roham már végzetesnek bizonyult. A kéz lehanyatlott, a faragások megdermedtek, a citera örökre elhallgatott.

Azt, hogy Boruzs András közöttünk volt, már csak egy sírhant fogja jelképezni számunkra. De amit emlékéből megőrizünk magunknak, az maradandó, az tovább él láthatatlanul, észrevétlenül és mégis meg-megújulva, kifogyhatatlan erővel.”  

***

Boruzs András egyetlen gyermeke, Ifj. Boruzs András családi emlékek és múlt iránti tiszteletét, ősei emlékéhez való ragaszkodását mi sem bizonyítja jobban, minthogy a családi hagyományokat követve szintén a pusztát választotta hivatása színhelyéül, s évtizedek óta természetvédelmi őrként dolgozik a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságánál.  Ifj. Boruzs András két leánygyermek és két fiúunoka büszke édesapja, illetve nagypapája.

Visszaemlékezését lejegyezte: Ifj. Boruzs András

A visszaemlékezést kiegészítette (dőlt betűs szövegrészek), szerkesztette: Megyaszai Szilvia

 

*

   ***

KÉPTÁR

A Püspökladány Anno honlap “virtuális kiállítása” Boruzs András életéről és munkásságáról

.

I. Család

A Nagyapa:

Boruzs Bálint és felesége, Makai Julianna (a kisgyermek ifj. Boruzs András, az egyik unoka):

*

Boruzs Bálint pásztorkönyve (a könyvben olvashatóak bejegyzései a munkájáról, pl. adott években a felvigyázott sertések számáról):

 

Boruzs Bálint miniszteri elismerése (1936):

**

Az Apa:

Boruzs András és felesége, Fórián Magdolna:

 

 

**

A Fiú:

Ifj. Boruzs András is gyermekként – édesapja hatására – szívta magába a puszta és a természet szeretetét:


Ifj. Boruzs András az édesapja által számára készített karikás ostorral 1957-ben és 2015-ben:

 

**

Az egykori Boruzs-tanya az Ágota-pusztában (a képet Boruzs András kisbojtárja festette):

Boruzs Bálint házának bontási engedélye 1961. évből, melyet fia, Boruzs András bontatott le (a Thököly u. 7. szám alatt álló régi parasztházról):

Boruzs András háza a Thököly u. 7. alatt ma is áll, melyet apja házának helyére épített (a ház mestergerendája az 1961-ben lebontott szülői házból került át) :

 

*

II. Boruzs András iskolái, végzettségei

Konfirmációs emléklap:

A református elemi iskola bizonyítványa (Boruzs András az iskola mind a 6 osztályát nagyszerű eredménnyel végezte el):

 

Szakmákról szerzett bizonyítványok:

*

III. Boruzs András, a katona

 

Családi emlék – Boruzs András katonai azonossági jegytokja és azonossági jegye:

*

IV. Boruzs András, a pásztor

Boruzs András, a pásztor, a kanász (kondás). A fotókon felesége és gyermeke is látható:

     

Boruzs András munkakönyve:

 

A felvigyázott állatokkal, a kondával:

*

V. Boruzs András, a népi iparművész

Levél a Néprajzi Múzeumból, Dr. Balassa Iván etnográfustól (1948):

Pályázati felhívás megküldése Boruzs András számára a Népművészeti Intézettől (1953):

Megkeresés és pályázati kiírás Boruzs András számára a Népművelési Minisztériumból (1954):

 

Munkái, illetve fotója a “Magyar népi díszítő művészet” című könyvben (1954). A karikás ostor egy későbbi, 1957. évi munkája, melyet gyermeke számára készített:

Boruzs András régi, Thököly utcai szülői háza udvarán – a Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoportjának felvételei (1957):

Népművelési Intézet levele (1957):

A Népművészek Háziipari Termelő Szövetkezetének néhány levele, melynek Boruzs András is tagja volt (1957-1959):

Nagyközségi Tanács Elnökének levele (1973.):

Népművészek Háziipari Termelő Szövetkezete levele (1975):

Boruzs András karikás ostort készít (1970-es évek eleje):

Szűcs Sándor néprajzkutató, író, ki Boruzs András munkásságát is figyelemmel kísérte (a képen balról Szűcs Sándor felesége, jobbról Bencze Lászlóné dr. Mező Judit népzenekutató):

Az utolsó levél 1976-ból…

Családi emlékek:

Boruzs András által készített sótartó, szarvasmarha szarvából (1960):

Boruzs András kulacsa (Matúz Andor és Boruzs András munkája):

Boruzs András bicskatartója:

Boruzs András karikás ostora, melyet gyermekének készített 1957-ben, valamint pásztorbotja:

 

 

Az utolsó, befejezetlen darab (kaucsukberakásos technikával készülő pásztorbot lett volna, külföldre):

*

VI. Boruzs András, a népzenész

Harmonika, hegedű, furulya, citera. Boruzs András autodidakta módon, idős pásztoroktól tanult meg a különböző hangszereken zenélni:

 

Boruzs András Püspökladány kulturális életében is szerepet vállalt, számítottak zenei tehetségére:

A Püspökladányi Citerazenekar (1958-1974), majd névváltozással a Sárréti Népi Együttes (1974-től) alapító tagja, vezetője:

 

 

Népdalgyűjtések Püspökladányban (Boruzs András Thököly utcai házában, a két képen a szemüveges fiatalember Dévai János népzenekutató, A Magyar Rádió Népzenei Osztályának vezetője):

 

Neves népzenekutatók részvételével rendezett találkozó Püspökladányban (1970):

1972. április 15-én Püspökladányban került megrendezésre a “Röpülj páva” körök megyei bemutatója:

Boruzs András citerázik egy főpróbán (1970-es évek eleje):

A Hungaroton kiadó által megjelentetett hanglemez borítóján (Boruzs András a jobb szélen):

Miniszteri dicséret Boruzs András részére (1971):

 

Egy személyes emlék Dr. Sárosi Bálint népzenekutatótól, a zenetudományok akadémiai doktora, az MTA Népzenekutató Csoportjának főmunkatársától (1972):

 

 A sok újságcikkből és méltató írásból néhány  (1974, 1984):

Családi emlék – Boruzs András citerája:

*

Boruzs András
(1920-1976)

***

*

Boruzs Andrásról készült további anyagok megtekinthetőek honlapunk más rovataiban is. Fotóválogatás ITT látható (Eltűnő értékeink rovat/A kanász és a karikás), és ITT: (Eltűnő értékeink rovat/Pásztorélet régen), vele készült beszélgetés, citerajátéka, s éneke e FILMBEN hallható (Szülőföldem, Püspökladány című film, 37:20 perctől).

 

*

Részlet Szűcs Sándor: A Nagysárrét régi disznótartása című írásából ITT

*

***

További szerkesztői felvételek:

Anyaggyűjtésen Ifj. Boruzs Andrásnál

Dombi Imréné polgármester átadja Boruzs András posztumusz Pro Urbe Emlékérmét fiának, Ifj. Boruzs Andrásnak (2015. október 23.)

Ifj. Boruzs András és családja. Boruzs András mellett (középen) Megyaszai Szilvia szerkesztő, az összeállítás készítője


***

***

Az összeállításban bemutatott fotók és dokumentumok a család tulajdonát képezik.

Az anyagot válogatta, fotózta, digitalizálta, összeállította és szerkesztette: Megyaszai Szilvia.

 

Az itt közzétett képes összeállítás és annak részletei a család és a honlap szerkesztőjének hozzájárulásával használhatóak fel. Kérjük ennek tiszteletben tartását! Az itt közölt gyűjtemény hozzájárulással történő további felhasználása csak a forráshely feltüntetésével lehetséges!

*

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz

A Boruzs-hagyaték

 

Megismerhető a képre kattintva:

*

*

Megtalálható: Élettörténetek/Boruzs András

*

2015.10.20. (Utolsó frissítés: 2019.01.27.)

*

Sok „sikertörténete” volt már honlapunknak, melyek során olvasóink olyan személy(eke)t fedeztek fel valamely összeállításunkban, vagy bemutatott régi fényképen, melynek szívből örültek, hiszen ismerőseiket, rokonaikat, esetleg saját magukat pillantották meg, számukra addig ismeretlen felvételeken.  Több olyan eset is előfordult, amikor régi ismerősök találtak egymásra évtizedek távlatából, s egykori kapcsolatok születtek újjá a honlapon keresztül. Olyan eset is előfordult, amikor további kutatásokhoz (rokonok felkutatásához, hősi halált halt felmenő sírjának megtalálásához) nyújtott segítséget a honlap szerkesztője. Több kedves levél azt erősítette meg, hogy már csak az emlékekben élő épületek, vagy személyek „viszontlátása” is meghatottságot váltott ki egyes olvasóinkból.  Néhányan szakdolgozathoz, mások iskolai tanulmányhoz használták a honlap gyűjteményét, de oktatási célú felhasználásáról is több beszámoló érkezett. Számtalan visszajelzés és pozitív tapasztalat született e téren (vendégkönyvi bejegyzések, összeállítások alatti hozzászólások, személyes levelek és elbeszélések formájában), amelyek azt bizonyítják, hogy a nosztalgiázáson, a múlt felidézésén és megismerésén, az értékmentésen túl ilyen jellegű további „sikertörténetek” is kapcsolódnak a Püspökladány Anno honlap működéséhez.

Kérem, ismerjenek meg néhány kedves hozzászólást, visszajelzést, fényképes beszámolót, melyek a Püspökladány Anno helytörténeti honlap “hasznosításáról”, gyakorlati alkalmazásáról, s mint ilyen, talán küldetése beteljesítéséről is szólnak. Nagy örömmel várom leveleiket, hozzászólásaikat, további iskolai osztályok fotóit is a témában!

Megyaszai Szilvia szerkesztő

***

*

OLVASÓINK ÍRTÁK

(Legfelül a legfrissebb bejegyzéssel)

*

***

A honlapon megtalált fotó: Simon Balázs és második felesége, Lovász Mária

.

Nemrégiben Dániából érkeztek levelek honlapunk szerkesztőségébe. Feladójuk ugyan soha nem járt Püspökladányban, de Édesapja itt született. Emese Jehrbo hatvan éve él Dániában, s nagy örömmel bukkant honlapunkon egy általa is ismert fotográfiára, majd Édesapja családjának általa soha nem ismert történetére. Egyúttal soha nem látott unokatestvéreire is rábukkant, kikkel a honlapnak köszönhetően azóta a kapcsolatot is sikerült felvennie. E sorokat a Püspökladány Anno honlapon történő közzététel céljából küldte meg számunkra, melyet örömmel teljesítünk:

 

December 2018.

Emese Jehrbo (Dánia):

“Kedves Szilvia –

Már elhagytam a tizenéves, serdülő éveket, és ha úgy rágondolok, életemben többször bukkant előttem fel az élet csodálatos útjai. Ezt biztosan mindenki ismeri. Erre menjek, vagy menjek arra? És mi történne ha ezt az utat választanám, vagy ha esetleg a másikon mennék? Hová vezetne s véletlenség?

A gondolat nem új.

Egy jó hónappal ezelőtt, egy késő este, egy fárasztó nap után nézelődöm az Interneten, csak úgy, semmi terv nélkül. A szó, a név több éve nem volt a gondolataimban, most elő bukkan és írom: Püspökladány.

Itt hozzá kell tennem, hogy soha nem voltam Püspökladányban, és azt, hogy már hatvan éve, hogy külföldön élek. De tudtam, hogy édesapám Hegedűs József Püspökladányból származik. Ő, sajnos már ’52 ben meghalt, anélkül, hogy megtudhattam volna valamit családjáról.

Ezen az estén olvasom tovább a Püspökladányanno.hu oldalát. Jobban és jobban megleszek hatva, az oldal hivatásos, műszakilag nagyszerű felépítésén, és a gazdagon kifejlesztett tartalmán. Imponálva vagyok, és arra gondolok, vajon milyen nagy lehet a város, miután egy ilyen nagyszerű oldala van? 16.126 az utolsó összeszámolás után…

További böngészés után egy fénykép bukkan elő. A szívem majd megállt. Ugyanis az a fénykép nekem is megvan mint egyetlen emlék édesapám családja után, anélkül, hogy tudnám kiket ábrázol a fénykép. Összehasonlítom a képeket semmi tévedés nincs. Látom, hogy az én képemen Simon Balázs és második felesége Lovász Mária van. Rövid olvasás után megtudtam mind azt amit eddig nem, Simon Balázs és első felesége Nedolay Erzsébetről, az egyik leányukról Simon Vilmáról, aki házasságával Hegedűs Józseffel lett az én nagymamám.

Itt térek vissza ahhoz, amivel elkezdtem az élet nem várt véletlenségéhez.

Kedves Szilvia, dicséretes munkája által kapcsolatot kaptam édesapám családjával. Őszinte tisztelettel gratulálok munkájához és további sok sikert kívánok, ezzel a sok értékes munkával, az idővel, amit nem sajnált, hogy legyen egy maradandó érték a következő nemzedéknek is. Boldog Karácsonyt Kívánok Mindenkinek!”

Emese Jehrbo (született Hegedüs)

(Dánia)

Az összeállításunk, melyben saját családja történetére bukkant olvasónk:

A Nedolay-ház és egy különös asszony története

 

***

*

Táboriné Szűcs Margit (2016.05.16.)

“Kedves Szilvia, csak megerősíteni tudom a többi hozzászólót, hogy szükség van a honlapra! Korábban már megírtam a honlapon a személyes történetemet az I. világháborúban hősi halált halt nagyapánk sírjának felkutatásával kapcsolatban. Ha én nem találok rá a “Püspökladány anno” honlapon egy fontos adatra, és nem kapok Tőled a kérdéseimre azonnal válaszokat és önzetlen segítséget, akkor sose tudtunk volna továbblépni. Végül a Te segítséged nyomán jutottunk el Kassára a “Hősök temetőjé”-be, ahol leróttuk kegyeletünket nagyapánk emlékére. Ismételten köszönjük a segítségedet!”

Táboriné Szűcs Margit (2015.06.12., Vendégkönyv):

“Kedves Szilvia! Nem tudom eléggé megköszönni azt a segítséget, amit Öntől kaptam az I világháborúban hősi halált halt nagyapám sírhelyének a felkutatásában. A keresés tegnap gyakorlatilag sikerrel járt, mivel az ön által megadott Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály megkereste a szlovák Beszkidek Hadtörténeti Klub kassai tagját, akinek végül sikerült a sírt dokumentáltan azonosítani!
Ezzel lezárult a keresés, nekünk unokáknak eltökélt szándékunk, hogy elmegyünk a kassai köztemetőbe, és tiszteletünket tesszük nagyapánk emlékhelyén.
A keresés sikerességének kulcsa az Ön által szerkesztett “Püspökladány Anno” honlap volt, amiért nem tudok elég hálás lenni!
Köszönöm Kedves Megyaszai Szilvia!
További sikeres munkát, amihez erőt egészséget és kitartást kívánok, remélem a mi esetünk erőt ad az elkövetkezendő időkre is, és bizonyíték arra, hogy érdemes a múlttal ilyen színvonalon foglalkozni! Üdvözlettel Táboriné Szűcs Margit”

Szűcs Margit fotója

Fotó: Táboriné Szűcs Margit, Budapest

***

*

Egy igazán szívmelengető, számomra különösen fontos és kedves képes összeállítás érkezett a Püspökladány Anno honlap e-mail címére, melyben arról számol be a püspökladányi Kálvin Téri Általános Iskola tanítónője, Kalina-Bodó Zsuzsa, hogy a Püspökladány Anno helytörténeti honlap tartalmát az általános iskolai oktatás keretében hasznosították a 2.a osztályos gyermekekkel. Mindig öröm látni, ahogyan az elkövetkező generációk, a sárréti, a püspökladányi gyermekek érdeklődnek szülőföldjük története, saját gyökereik iránt. Köszönet a fotókért és a beszámolóért!

Kalina-Bodó Zsuzsa (2015. 11. 25.):

“A 2.a osztályosokkal környezetismeret órán,” A város, ahol élek” című tananyag során kerestünk rá a Püspökladány Anno honlap oldalára. A gyerekek tátott szájjal csodálták, hogyan néztek ki régen azok az utcák, ahol nap mint nap járnak iskolába. Nagyon élvezték és tetszett nekik ez a fajta visszatekintés. Csillogó szemekkel találgatták, hogy melyik kép, melyik épület, utca régi arcát mutatja be. Köszönjük szépen a kitartó és fáradtságos munkát, mellyel közelebb hoztad a mai gyerekek számára városunk múltját.”


Fotók: Kalina-Bodó Zsuzsa, Püspökladány

***

*

Kenéz Szilvia, Szerep (2015. 11. 19.):

“Kedves Pedagógustársak!
Jó szívvel ajánlom a honlapot mindannyiótoknak, én gyakran használom történelem, honismeret és osztályfőnöki órákon. A “hagyományos” tanítási módszereket kiegészítve, kooperatív technikákkal dolgozunk fel 1-1 szemelvényt, 1-1 forrásrészletet, elemzünk fotókat. Azt tapasztalom, hogy a (különösen a halmozottan hátrányos helyzetű) gyerekekben sokkal megragad a tananyag, mélyülnek az információk. Nagyon népszerű a Mile családnévről készült írás, hiszen településünkön még mindig sokan viselik ezt a nevet, sokszor lapozgatjuk az oldal világháborús képeit. Szerkesztő asszonynak mondom, gondolatébresztőnek, hogy a honlaphoz kapcsolódó feladataimat szívesen felajánlom, hátha mások is boldogulnak vele.”

***

*

Györkei Barbara Linda (2015. 10. 27.):

“Amellett, hogy rengeteg érdekességgel szolgál az oldal a laikusok, a történelemben jártasok és bármely térségünkben felnőtt ember számára, nekem többször is nagy segítséget nyújtott egyetemi tanulmányaim során. Máshol ilyen jellegű információk a világhálón nem találhatók. El sem tudom képzelni, mennyi időt és egyéb ráfordítást “spórolt” meg nekem Megyaszai Szilvia, amiért nagyon hálás vagyok! Továbbá szakdolgozatom stabil alapját is képezik az adatok, megbízhatóságukat a vizsgálóbizottság sem kérdőjelezte meg.
Köszönöm én is a lelkes munkát! Kitartást és jó szórakozást kívánok a továbbiakban is és sok- sok élményt!”

***

*

Szőllősi Vivien (2015. 10. 20.):

“Valóban igazi sikertörténet!…. 🙂
Számomra is nagy segítséget jelent az oldal egyetemi dolgozatok, kutatási munkák elkészítéséhez. Segítségemre volt pl. a Püspökladányi Járás fejlettségi különbségeinek vizsgálatában, amikor a város történelmét és kulturális örökségét kellett bemutatnom, sok hasznos dolgot találtam a honlapon.
Nagyon jó összeállítás, átlátható helyzetképet ad, honnan is jutottunk el jelen állapotunkig. Akár nosztalgiázásra akár kutatásra egyaránt alkalmas lehet. (…)”

***

*

Megyaszai Szilvia (2015. 10. 20.):

A legelső közölt történetet egy fotó őrzi, melyet örömmel osztok meg olvasóinkkal.

A Némedy-hagyaték feldolgozása során vált ismertté a püspökladányi Nedolay-ház és építtetője története, mely összeállítás a Püspökladány Anno honlapon jelent meg nemrégiben. A hely- és családtörténeti összeállítás az interneten keresztül eljutott Vecsésre is, egy kisgyermekes édesanyához, ki azonnal felvette a kapcsolatot a Püspökladány Anno honlap szerkesztőjével.  A levélíró boldogan újságolta, hogy évek óta kutatja az igen ritkának számító Nedolay név előfordulását, mely családja vezetékneve is egyben. Öröme azért is volt különösen nagy, hiszen Édesapja 70 évvel ezelőtt éppen Püspökladányban született, de családjával együtt fiatalon elkerült településünkről, ahova azonban soha nem sikerült visszatérnie. Gyermeke azóta is kutatta a család gyökereit, s a Püspökladány Anno honlap segítségével végre rátalált, a Nedolay-ház és építtetője története című összeállításban.

Sárköziné Nedolai Boglárka levele nyomán elküldtem a honlapon megjelent történet rövidített kivonatának másolatát és a rendelkezésemre álló további családtörténeti információkat édesapja, Nedolai Tamás és ikertestvére, Nedolai Etelka 70. születésnapjára. A levél arra a Pest megyei településre érkezett, melyen felnőttek, melyet gyermekkoruk óta otthonuknak tekintenek.  A régóta vágyott és keresett, a család püspökladányi gyökereiről szóló honlapos összeállítás örömet okozott, melyet e fotó örökített meg.

A fényképet Nedolai Tamás lánya, Boglárka küldte meg részünkre, melyet szívből köszönök!

Fotó: Sárköziné Nedolai Boglárka, Vecsés

Nedolai Tamás 70. születésnapján, a Püspökladány Anno honlapon megjelent család- és helytörténeti összeállítás rövid kivonatával, melyből püspökladányi gyökereit ismerhette meg

.

Némedy József írta (2015. 10. 20.):

“Örülök, hogy Nedolay rokonok felbukkantak, mert biztosan őseinkről van szó. Köszönettel tartozunk M. Szilvikének kutató munkája miatt, hogy kutatja P.ladány történetét. Persze ehhez kiinduló anyagok kellenek, amivel el lehet indulni a keresésbe. Ha Megyaszai Szilvia nincsen, meg a kitartó kutatása, ezek a dolgok mind elvesztek volna. Ezeket a gyűjtött emlékeket a harmadik generáció is elolvassa érdeklődéssel, s így marad meg P.ladány történelme. Köszönjük a munkádat!”

.

Nedolai Etelka írta (2015. 10. 20.):

“Büszke vagyok a Nedolay névre és arra, hogy őseim között olyan emberek vannak, akik nevük megőrzésére méltó, maradandó emlékeket hagytak maguk után. Köszönet Szilvikének, akinek kitartó kutató munkája teszi lehetővé, hogy megismerhessük Püspökladány és egyes családok történetét, ehhez kell az igazi elhivatottság. A mi családunk régen elkerült Püspökladányból, de gyerekkorunkban ikertestvéremmel /Nedolai Tamás/ sok felejthetetlen nyarat töltöttünk az akkor még faluban. Szilvike! Minden elismerésem a tiéd.”

***

*

Remélem, a jövőben is sikerül a Püspökladány Anno helytörténeti honlapnak örömet szereznie a nosztalgiázásra vágyó, a családi gyökereket, megszakadt emberi kapcsolatokat, egy-egy ismerős hely, vagy személy fotóját kutató, szülőföldje története, gyökerei iránt érdeklődő olvasóinknak!

Várjuk fotóikat, történeteiket (akár hozzászólás formájában, akár a puspokladanyanno@gmail.com e-mail címre), melyben megírják, mit adott Önnek a Püspökladány Anno helytörténeti honlap és annak gyűjteménye, mi az Ön „sikertörténete”!

Megyaszai Szilvia szerkesztő

*

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz

Bemutatkozott a Püspökladány Anno helytörténeti honlap és digitális gyűjteménye is a püspökladányi értéktár rendezvényen

 

.

2015. október 7-én került sor a püspökladányi Városi Könyvtár Tagintézményben a Püspökladányi Települési Értéktár Bizottság munkáját bemutató rendezvényre. Az Országos Könyvtári Napok keretében megvalósuló eseményt Tányér József, a Városi Könyvtár Tagintézmény vezetője nyitotta meg. Az előadások sorát Kovács Krisztina, a Települési Értéktár Bizottság, illetve az Oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke kezdte meg, aki ismertette a bizottság munkáját és az értéktárak működésének jogszabályi hátterét. Elnök Asszony tájékoztatója során hangsúlyozta a bizottság és a civil szféra együttműködésének fontosságát, valamint kérte a magánszemélyek, civil szervek és más szervezetek közreműködését a további helyi értékeket ajánló dokumentációk benyújtásában.

Ezt követte a Települési Értéktárba eddig felvett püspökladányi értékek bemutatása.

– A 2014. május 20-án a Települési Értéktárba felvett és az országban egyedülálló volt MÁV Fatelítő gépi berendezéseiről és épületegyütteséről a püspökladányi vasúttörténeti gyűjtemény tulajdonosa, Bíró Ferenc vasúttörténeti honlap-alapító és szerkesztő tartott érdekfeszítő előadást.

– A települési értéktárba – 2015. május 19-én – másodikként felvett Püspökladány Anno helytörténeti honlapról és digitális gyűjteményéről a honlap szerkesztője és egyik alapítója, állandó helytörténeti szerzője Megyaszai Szilvia beszélt, s bemutatta a jelenlévőknek a honlap több, mint 3 éves működésének történetét, a  honlap önként vállalt közösségi feladatait, céljait, tevékenységét, valamint a magánerőből fenntartott digitális gyűjtemény és elektronikus tudástár tartalmát. A püspökladányi értéktárba felvételre néhány további javaslatot is tett, mely kör természetesen tovább bővíthető, hisz Püspökladány bővelkedik a helyi jelentőségű és a püspökladányiak többségének valóban közös értéket jelentő tényezőkben (javaslatai itt is megtekinthetőek). Az előadó hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a múlt értékeinek ápolása, megismertetése és továbbadása a jövő generáció számára.

– Ezt követte a 2015. szeptember 15-én a Települési Értéktárba felvett további három érték, úgymint Karacs Ferenc életművének, az Árpád-kori kápolnaromnak és a Püspökladányi űrzászlónak a bemutatása, Ferenczyné Csáki Annamária, a Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény vezetőjének előadásában. A tagintézmény-vezető ezután részletesen ismertette a benyújtott, de még a bizottsági elbírálás előtt álló további négy helyi érték körét, illetve szintén egyéb lehetséges alternatívákat vázolt előadásában.

A rendezvényt Rásó János alpolgármester prezentációja zárta, mely a Hungarikum evolúció címet viselte, s a hungarikumok jogszabályi hátterét, az értéktár-rendszer felépítését ismertette.

A rendezvény előadói az értékmentésre fogékony hallgatóság figyelmét szerették volna felhívni a Helyi Települési Értéktár jelentőségére, s igyekeztek kedvet csinálni a lokálpatrióta magánszemélyek, civil szervek és más szervezetek számára további jelentős helyi értékek felfedezésére és a bizottság részére történő javaslattételre. A helyi jelentőséggel bíró értékek körében nincs hiány, ezek felsorolása, meghatározása közös feladat, s bárki gazdagíthatja azt, írásos dokumentáció formájában benyújtva a Püspökladányi Értéktár Bizottságnak. Az előadók egyetértettek abban, hogy sok még a feladat, hiszen Püspökladány számtalan potenciális értékkel bír, melyeknek helye van az értéktárunkban.

.

A települési értéktár a vonatkozó jogszabály értelmében a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. A nemzeti érték pedig a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról.

A bizottság az alábbi szakterületi kategóriákban várja az elkészített, elfogadásra javasolható dokumentációkat:

1. agrár- és élelmiszergazdaság

2. egészség és életmód

3. épített környezet

4. ipari és műszaki megoldások

5. kulturális örökség

6. sport

7. természeti környezet

8. turizmus és vendéglátás

.

Megyaszai Szilvia

***

A Ladány Televízió összefoglalója a rendezvényről:

(Püspökladány Anno honlap 6:10-től és 11:34-től)

Forrás: www. youtube.hu – közvetlen linkajánló

*

***

Köszönöm a fotókat Hegyesi Józsefnek!

.

      

*


***

Korábbi összeállításaink a témában (rákattintva olvashatóak):

A Püspökladány Anno helytörténeti honlap és digitális gyűjteménye felvételre került a Püspökladányi Települési Értéktárba (a javaslat teljes dokumentációjával)

 – Megyei értéktár konferencián járt a Püspökladány Anno honlap (az anyagban sok, a Püspökladány Anno honlap által javasolt további, potenciális helyi értékkel)

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz

2015.10.09.

Fényképek a múltból

A történelem, a múlt eseményei nem változnak, legfeljebb addig ismeretlen, a feledés homályától megmentett emlékekkel gazdagodnak, s válnak teljesebbé az előkerült és megismert részletek által.

Sajnos a világháborúk időszakából kevés képi emlékkel rendelkezünk Püspökladány vonatkozásában, de mindig kerülnek elő újabb és újabb felvételek családi hagyatékokból, addig féltve őrzött fényképalbumokból, melyek sok részletet megőriznek a szakavatott szemlélő számára. Így történt ez most is. A Püspökladányi Református Egyházközség birtokába került hagyatékfotók újabb szeletét őrizték meg, s tették megismerhetővé helytörténetünknek.

Az alábbiakban két fotó kerül bemutatásra, melyek Püspökladány egyik szomorú éjszakájának, a több ártatlan áldozatot követelő 1944. június 2-i bombatámadásnak állítanak emléket (erről bővebben: ITT).

E kivételes fotók elemzéséhez a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakértői, Bálint Ferenc történész és Hatala András zászlós nyújtottak szakmai segítséget a Püspökladány Anno honlap számára, valamint több kísérő dokumentumot bocsátottak rendelkezésre, melyeket ezúton is hálásan köszönök!

A püspökladányi hagyatékból előkerült első fénykép

A fotón szereplő felirat: “Kapitány szakv. 1944. VI/ 2.”

A képen egy angol H.C. 8000 LB angol aknahatású rombolóbomba látható. A bomba több mint 3,5 tonnás, 2,4 tonna robbanóanyaggal ellátott. A képen látható példányból a gyújtók már ki vannak szerelve.

A fotó előterében egy csendőr látható, tábori sapkában. A háttérben álló személy ruházata alapján (mely nehezen kivehető) rendőr vagy vasutas lehet.

***

A püspökladányi hagyatékból előkerült másik fénykép

A fotón olvasható felirat: “1944. VI/ 2. Kapitány szakv.

Ezen a fotón nagy valószínűséggel egy M.C. 1000 LB angol rombolóbomba látható. A bomba szárnya és a gyújtók a kép készítésekor már le-, illetve ki vannak szerelve.

A képen nyári zsávolyruhás katonák vannak, feltehetően egy Botond típusú gépjárművön.

*

A fotók képekben mesélik el annak a szörnyű éjszakának az emlékét, melyet Kecskés Gyula és B. Kiss Albert korabeli visszaemlékezéseiből ismerhettünk meg. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól kapott forrásanyag (Légoltalmi tűzszerész szolgálat című kiadvány, 1953.) két oldala a bombák szörnyű erejét hivatottak szemléltetni. Ezt is érdemes elolvasni ahhoz, hogy elképzeljük, mekkora pusztítást végeztek e szerkezetek Püspökladányban, a becsapódási pontokban és azok környezetében (szomszédos házakban, utcákban):

*

Köszönöm a fényképeket a Püspökladányi Református Egyházközségnek és Pella Pál tiszteletes úrnak, a fotók elemzését és a dokumentumokat a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak, illetve Bálint Ferenc történésznek és Hatala András zászlósnak!

Az összeállítás szervesen épül egy korábbi, “Püspökladány II. világháborús polgári áldozatainak emlékére” című cikkünkre, melyben az 1944. június 2-ai nap eseményeivel ismerkedhetnek meg (a kiemelt sorra kattintva olvasható)!

Megyaszai Szilvia

***

PÜSPÖKLADÁNY A II. VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN (Ide kattintva)

PÜSPÖKLADÁNYIAK VISSZAEMLÉKEZÉSEI AZ ESEMÉNYEKRE (Ide kattintva)

PÜSPÖKLADÁNY II. VILÁGHÁBORÚS POLGÁRI ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE – Névsorral! (Ide kattintva)

ÚTRA KELNEK A HARANGOK (Ide kattintva)

HARCOK ÉS VESZTESÉGI KIMUTATÁSOK – Adalékok Püspökladány II. világháborús történelméhez (Ide kattintva)

DOKUMENTUMOK (Ide kattintva)

FOTÓTÁR (Ide kattintva)

***

A hozzászólások megtekintéséhez kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban!

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz

2015.10.02.

 

A szűr jelentése egyrészt anyag, szűrposztó, másrészt pedig az e szűranyagból készült, s ugyancsak szűrnek nevezett kabátféle felsőruha. A cifraszűr a rátéttel, hímzéssel díszített szűr.

A szűr a suba mellett a magyar népviselet legjellegzetesebb ruhadarabja. A cifraszűrt a legszebb és “legmagyarabb” ruhadarabnak nevezi a szakirodalom, mert az ország határain nem terjed túl, sőt a Kárpát-medencében élő más nemzetiségek is csak a magyar nyelvhatár mentén vették át.

*

A videó-megosztó oldalon elérhető és megtekinthető film a szűr- és cifraszűrkészítés történetét mutatja be kellő alapossággal, gyönyörű, korabeli fekete-fehér felvételek felhasználásával. A cifraszűrkészítés fortélyait és technikáját a püspökladányi Csibi Gyuláné Ilonka néni, a 2015. augusztusában Népművészet Mestere-díjat kapott népi iparművész és Soós Kálmánné Icuka tolmácsolásában ismerhetik meg a filmből (20:14 perctől). Szeretettel ajánljuk megismerésre e nagyszerű alkotást, melyre, illetve a benne bemutatkozó cifraszűrkészítőkre joggal lehet büszke Püspökladány!

A Magyar Művészeti Akadémia filmje az alábbi leírással került feltöltésre a videó-megosztó oldalára: „Galánfi András fafaragó népművész a 2013-ban Hajdúböszörményben harmadik alkalommal megtartott ‘Cifraszűr találkozóhoz’ és a Hortobágy szélén, Vókonyán tizedszer megrendezett Hortobágy örökös pásztorai találkozóhoz kapcsolódóan mutatja be a hungarikumnak számító cifraszűr történetét.”

A film megtekinthető eredeti forráshelyén, a képre kattintva (képes linkajánlónk):

Forrás: www. youtube.com és www. wikipedia.org

*

Ezúton is gratulálunk Csibi Gyuláné püspökladányi iparművésznek, aki 2015. augusztus 23-án vehette át a megtisztelő Népművészet Mestere-díjat!

***

A hozzászólások megtekintéséhez kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban!

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz

Matúz Andor egykori műhelye a Bocskai utcán

2015.10.01.

*

Matúz Andor szíjgyártó-mester

Id. Matúz Andor (1907-1995)
A francia felirat jelentése: “A nagyapám”
(Fotó: Tas Gergely)

.

2016.03.02.

„Matúz Andor 1907. december 2-án született, Sáp községben.

Édesapja Matúz Imre, foglalkozása csizmadia volt. Édesanyja Varga Mária. A család Csongrád megyéből származott. Testvérek négyen születtek: Ilona, Jolán, Imre és Andor.

Andor 1924-928  között volt tanonc a szíjgyártó szakmában, Nagy Imre mester műhelyében.

1932. október 5-én házasságot kötött, felesége Baranyai Piroska. Három gyermekük született: Andor, Piroska és Sára.

1936-ban lett önálló kisiparos a Bocskai utcában, azóta is állandó jelleggel. Lakosságnak és közületeknek dolgozott. Abban az időben volt ló rendesen, a szíjgyártóra igen nagy szükség volt. A gépjármű elterjedésével e szakma is hanyatló lett. De Andor bátyánk megtalálta módját, hogyan kell e szakmát megtartani. Művészi értékű szakmai terméket tudott készíteni. Úgy megmaradhatott a szakmában. Kiváló mesteri munkát készített. Mivel gyermekkorában már kitűnő tanuló volt, olvasott ember lett. A közéletben is aktív személyiség.

1993-ban, 85 éves korában is úgy vágott az agya, mint a borotva éle. Sokat felszólalt a kisiparosok gyűlésein. Mikor beszélt, szavaira oda kellett figyelni. Nemzetben gondolkodó felszólalásai voltak, az igazat szerette hirdetni. A tanoncok iskoláinak az elnöke volt hosszú időn át. Széles látókörű, szavahihető személyiség volt. Sokszor volt kiküldött a megyei és járási iparosok tárgyalásain. Mikor Matúz bácsi beszélt, sokszor megtapsolták beszédeit. Püspökladányban szinte egyedül képviseli a szakmát. (…)

Matúz Andor szíjgyártó- és bőrdíszműves mester 1995. március 7-én elhunyt. 87 évet élt. Temetésén igen sokan voltunk, főleg iparosok és kereskedők. Egy nagyszerű mester távozott az élők sorából. Ahhoz a generációhoz tartozott, amikor még a szíjgyártó mesterségre a lakosságnak nagy szüksége volt.

Kedves Matúz mester, nyugodjon békében.”

*

Forrás: B. Kiss Albert: Püspökladányi pékmester második közéleti, családi naplója és krónikája 1920-2000.

Matúz Andor fotóját beküldte: Tas Gergely dédunoka

*

B. Kiss Albert könyveinek ajánlóját ITT olvashatják el.

***

A hozzászólások megtekintéséhez kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban!

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz