Cselédkönyv

2016.05.29.

Cselédkönyv

.

A szolgálati (cseléd) könyv a cseléd személyére és szolgálatára vonatkozó adatokat feltüntető munkakönyv, melyet szolgálatba állása előtt kellett kiváltania. 

A bemutatott cselédkönyv volt tulajdonosának közvetett kötődése van Püspökladányhoz. Sebesi Józsefnek  – aki Piskin született, Brassóban nőtt fel és 1942-ben került Magyarországra, Püspökladányba, majd itt alapított családot – anyai nagynénje volt a cselédkönyv tulajdonosa, Kocsis Rozália. A cselédkönyvet 1909-ben állították ki és 1909, 1917. évi bejegyzéseket tartalmaz. A dokumentum Püspökladányban került elő és digitálisan került megküldésre a honlap számára, bemutatás céljából.

A szolgálati cselédkönyv bevezetését az 1907. évi XLV. törvénycikk tette kötelezővé, melyből egy részt idézünk:

*

“1907. évi XLV. törvénycikk a gazda és a gazdasági cseléd közötti jogviszony szabályozásáról

I. FEJEZET

Általános határozatok

1. § Gazdasági (külső) cseléd az, a ki szerződéssel kötelezi magát, hogy valamely gazdaságban személyes és folytonos szolgálatokat bérért teljesít legalább is egy hónapon át. (7. §)

Azokat a cselédeket, a kik háztartásbeli és egyszersmind gazdasági munka teljesítésére szegődnek, hacsak a szerződésből az ellenkező ki nem tűnik, gazdasági cselédnek kell tekinteni s a jelen törvény alá tartoznak.

Azok, a kik gazdasági teendőkre naponkénti díjazás mellett vagy bizonyos részért szerződnek (pl. napszámosok, szakmányosok, részes munkákat teljesítők stb.): gazdasági cselédeknek nem tekinthetők.

2. § Minden gazdasági cselédnek szolgálati cselédkönyvének kell lenni. (6., 13., 51., 57., 58. §)

A cselédkönyv kiadása díjmentes.

A szolgálati cselédkönyv kiállítására vonatkozó szabályokat a földmívelésügyi minister a belügyministerrel egyetértőleg rendelettel állapítja meg.

3. § Tizenkét éven aluli kiskorut gazdasági cselédnek szegődtetni tilos s az ilyen szerződés semmis. (57. §)

Tizenkét éven aluli kiskorunak szolgálati cselédkönyvet adni nem szabad.

Tizenkét éven felüli kiskoru részére szolgálati cselédkönyvet csak törvényes képviselőjének beleegyezésével lehet adni. A cselédkönyvet ilyen esetben a hatóság a törvényes képviselő kezébe adja. Ha a törvényes képviselő beleegyezését alapos ok nélkül megtagadja, azon esetben az 1877:XX. tc. rendelkezései alkalmazandók.

A szolgálati cselédkönyv előmutatásával történt beszegődés a gazdára nézve azt a jogi vélelmet állapitja meg, hogy a beszegődés a törvényes képviselő beleegyezésével történt. A kiskoru cseléd tizennyolcz éves koráig a gazda házi fegyelme alatt áll. (46. §)” (…)

*

Hamarosan egy másik, a napokban a Püspökladány Anno honlap gyűjteménye számára ajándékozott püspökladányi cselédkönyv kerül bemutatásra!

Összeállította: Megyaszai Szilvia

*

Fotók beküldője: Keserű Imre

 

 

***

A hozzászólások megtekintéséhez kérem, kattintson a “Tovább a friss hozzászólásokhoz” lehetőségre a következő sorban.

***

Tovább a friss hozzászólásokhoz